Hopp til hovedinnhold

Nasjonal komité for Nasjonaljubileet 2030

Barne- og familiedepartementet, ved Barne- og familieminister Kjersti Toppe, har oppnevnt en Nasjonal komité for Nasjonaljubileet 2030.

 • Første møte for Nasjonal komité for Nasjonaljubileet 2030 i Harstad. Fra venstre: Borghild Lundeby (leder jubileumssekretariat), Aslak Siar Myhre (Nasjonalbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket), Olav Fykse Tveit (Preses i Den norske kirke), Øystein Ekroll (forsker og arkeolog), Silje Karine Muotka (Sametingspresident), Gunn Marit Helgesen (Styreleder Kommunenes Interesseorganisasjon), Kjersti Toppe (Barne- og familieminister), Masud Gharahkhani (Stortingspresident), Sunniva Whittaker (Styreleder Universitets- og høgskolerådet), Gunnar Bovim (Styreleder Museene Arven) og Ingrid Rosendorf Joys (Generalsekretær Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn). (Fraværende: Margrete Bjørge Katanasho). Foto: Christian Semb

Den nasjonale komitéen for Nasjonaljubileet 2030 er sammensatt av personer i roller som dekker viktige deler av norsk samfunnsliv og med personer som har kunnskap og evne til å bidra til at nasjonaljubileet blir ei markering for hele Norge. Komitéen skal være døråpnere, ambassadører og bidra til forankring av jubileet i sine sektorer og nettverk. 

Den nasjonale komitéen er viktig for å vise fram og sikre en tydelig og nasjonal forankring av jubileumsprosjektet, i tråd med jubileumsplattformen. 

Nasjonal komité hadde sitt første møte på Bjarkøy / Harstad 25. - 26. juni 2023.

Komitéen består av:

Stortingspresident

Sametingspresident

Styreleder Museene Arven

Preses i Den norske kirke

Fungerende generalsekretær, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Styreleder, Kommunesektorens organisasjon (KS)

Styreleder, Universitets- og høgskolerådet

Nasjonalbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket

Styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Forsker og arkeolog

Mandat for Nasjonal komité for Nasjonaljubileet 2030

Barne- og familieminister Kjersti Toppe har i brev av 27. mars 2023 på vegne av regjeringen oppnevnt en nasjonal komité for Nasjonaljubileet 2030.

Det overordnede mandatet for komitéens arbeid er som følger:

 • ​Komitéen har det overordnede strategiske ansvaret for at Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR blir en nasjonal begivenhet med stor samfunnsverdi.
 • Arbeidet skal bygge på Jubileumsplattform for Nasjonaljubileet 2030, vedtatt 05.06.2020 av tidligere styringsgruppe for jubileet.

Komitéens hovedoppgaver:

 • Vedta overordnede strategier for Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år.
 • Diskutere saker av overordnet strategisk betydning som oppstår underveis i jubileumsarbeidet.
 • Være døråpnere, ambassadører og bidra til forankring av jubileet i egne sektorer, nærliggende sektorer og nettverk.
 • Søke bredest mulig kontakt, koordinering og samskaping med andre tiltak, prosjekter og arrangementer som er relevante for jubileet nasjonalt og internasjonalt.

Organisering og omfang av komitéens arbeid

 • Komitéen rapporterer til Barne- og familiedepartementet.
 • Det er etablert et jubileumssekretariat ved Museene Arven/Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Jubileumssekretariatet er ansvarlig for å forberede saker til komitéens møter og har sekretærfunksjon for komitéen.
 • Det planlegges to årlige møter.
 • Det vil mellom møtene være dialog mellom sekretariatsleder og leder for komiteen knyttet til strategiske diskusjoner, saksforberedelser og avveininger om det er nødvendig å kalle sammen komiteen utover de to faste møtene.
 • Det er ønskelig at komitéen er representert på det årlige, nasjonale nettverksseminaret samt noen av de øvrige jubileumsarrangementene
 • Det kan bli aktuelt med mindre, tidsavgrensede arbeidsgrupper knyttet til enkelte temaer/ansvarsområder
 • Det gis ikke kompensasjon for arbeid i komiteen.
 • Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med komiteens møter dekkes av jubileumssekretariatet etter regning.


Mandatet ble enstemmig vedtatt på den nasjonale komitéens første møte i Harstad 26.11.23

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2