Hopp til hovedinnhold

Styringsgruppe Nasjonaljubileet 2030

Styringsgruppa for Nasjonaljubileet 2030 ble oppretta i 2018, og var virksom til 2022. Ved oppnevnelsen av Nasjonal komité for Nasjonaljubileet 2030 ble styringsgruppa avløst av den nasjonale komitéen.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) er gjennom statsbdudsjettet 2017 Prop.1 S tildelt et særskilt ansvar for det forestående 2030-jubileet

Styret i SNK har i 2018 oppnevnt en "Styringsgruppe for Nasjonaljubileet 2030" som består av:

  • SNK ved styreleder (leder av styringsgruppa) og direktør
  • Nidaros biskop ved biskop, stiftsdirektør og domprost
  • Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider ved styreleder og direktør
  • Olavsfestdagene i Trondheim ved styreleder og direktør
  • Trøndelag fylkeskommune ved fylkesdirektør for kultur og folkehelse
  • Trondheim kommune ved kommunedirektør for kultur og næring
  • Vedal kommune ved virksomhetsleder for kultur
  • Sarpsborg kommune ved leder for Olavsdagene (ble med fra 2021)
  • Sør-Fron kommune ved prosjektleder Hundorp 2021 (ble med fra 2021)​

Mandat

Styringsgruppa har hatt følgende mandat:

Styringsgruppen skal utvikle en strategi for forberedelse og gjennomføring av et Nasjonaljubileum i 2030 med aksen Stiklestad – Nidaros som utgangspunkt og med deltakelse fra hele landet.
Strategien skal bygge videre på det arbeidet som er gjort i Forstudie Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år.
Styringsgruppen skal utrede og foreslå en organisering av arbeidet som ivaretar både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale perspektiv.
Arbeidet til Nettverket for samarbeid nasjonalt fram mot 2030 skal koordineres med styringsgruppens planer. Strategien skal legges fram i de respektive overordnede organer.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2