Trykk her for å starte filmen om jubileet

Nasjonaljubileet 2030 feirer at Norge har bestått som rike i 1000 år

Slaget på Stiklestad i 1030 er en av de mest symbolsterke hendelsene i norsk historie. Olav Haraldssons fall i slaget på Stiklestad og helgenkåringen i Nidaros året etter fikk dyptgripende betydning for fremveksten av det norske riket politisk, religiøst, rettsmessig og kulturelt. Konsekvensene utgjør en nasjonal og internasjonal arv som det norske samfunnet fortsatt bygger på.

Hurdalsplattformen med tilhørende statsbudsjett slår fast at tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad skal være et nasjonaljubileum og at Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal fungere som et nav i jubileet.

Tusen år med historie gir tusen historier å fortelle

Mange steder og aktører i Norge vil være med å fortelle sine historier i en jubileumsstafett som startet allerede i 2021. Det er etablert et nasjonalt nettverkssamarbeid av stedene som ønsker å være med på feiringen. Sammen er vi Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR!

Vår felles ambisjon er å skape en jubileumsfeiring som er inkluderende og samtidsrelevant. Vi ønsker å bruke anledningen til å arbeide for et nasjonalt kunnskapsløft knyttet til spørsmålet om hva Norge har vært, hva Norge er, og hva Norge skal/bør være.

Siden fortellingen om Norge er en vev med mange tråder, er også nasjonaljubileet det samme. De mange fortellingene viser at Norge alltid har vært mangfoldig, i utvikling og i tett kontakt med resten av verden. Hvert år fram mot 2030 har fått et tema som skal bidra til å løfte den historiske hendelsen og olavsarven inn i samtiden.

Oversikten under viser hvilke aktører vi så langt har vært i kontakt med. Listen vil være i utvikling fram mot 2030.

kart

2021 KULTURMØTE OG ENDRING
Hundorp, Mære

2022 FOLKESTYRE
Eidsivating   Våler i 1000 år   Kampen om Raumariki

2023  RESSURSER OG RIKDOM
Tore Hunds Rike

2024 VERDIER I LOVVERKET
Moster, Gulating, Frostating

2025 MIGRASJON OG IDENTITET
Nasjonalt utvandrerjubileum

2026 SLEKT OG SAMFUNN
Sarpsborg

2027 TILHØRIGHET
Samiske miljø

2028 FORTELLINGER OM NORGE
Vestfold, Telemark

2029 FOLKETRADISJON
Valldal, Møre og Romsdal

2030 FELLESSKAP
Stiklestad, Nidaros, Hovedstaden, Hele Norge

2031 HELGENKÅRING

Vi er utrolig glade for at så mange vil være med å feire jubileum, og flere er velkommen til å delta, det er bare å ta kontakt!

Oppsummering og presentasjoner fra Nasjonalt nettverksseminar på Hundorp 20.-21 oktober 2021 finner du her

Neste Nasjonale nettverksseminar blir på Eidsvoll 28.-29 september 2022. Les mer om programmet her. Seminaret er nå fulltegnet.

VERDIGRUNNLAG

Verdigrunnlaget for jubileet er omforent blant aktørene og formulert i fem spørsmål. Hensikten med spørsmålene er å åpne for de viktige samtalene og inspirasjon til programskaping.

FELLESSKAP Hvordan skaper vi et fellesskap som både tåler og verdsetter ulikhet?
VERDIER Finnes det et verdigrunnlag som er ufravikelig?
IDENTITET Hvordan forstår og definerer vi oss selv i møte med andre?
ARV Hva tar vi med oss fra fortiden og hva leverer vi videre?
FORNYELSE Hvordan former vi et samfunn i spenningen mellom tradisjon og fornyelse?

SAMFUNNSBETYDNING – SOSIAL BÆREKRAFT

Nasjonaljubileet2030-KlausOgKlara_L

Samfunnsverdien av jubileet kan oppsummeres i tre delmål: storslåtte opplevelser, meningsfylte møter og varige verdier. Det samla målet er å skape et jubileum som tar utgangspunkt i fortiden, men som har stor betydning for både nåtiden og fremtiden. Vi ønsker at jubileet brukes til å invitere alle i Norge til samtale om fellesskap og samfunnet vi lever i. Hva bygger det norske samfunnet på og hva skal det bygge på videre? Hvordan skaper vi et livskraftig demokrati i en stadig mer polarisert verden? Jubileet vil på denne måten være viktig for utviklingen av sosial bærekraft i samfunnet.

Jubileets fokus på sosial bærekraft skal bidra til at bærekraftsmålene som helhet nås innen 2030.

Print

OLAVSFLAMMEN

olavsflammen

29. juli 2020 markerte vi at det er 10 år igjen til 2030 ved å tenne et olsokbål på Stiklestad. Bålet ble bygd av barn fra Verdal og tent av representanter for frivillighetsapparatet rundt Spelet om Heilag Olav.

Olavsflammen står nå og brenner natt og dag på Stiklestad. Det skal den gjøre helt fram til 2030.

Alle som vil være med på jubileet har mulighet til å få en avlegger av Olavsflammen til sitt arrangement! Det at mange er med å tenne en olavsflamme i tida fram mot 2030 knytter oss sammen i et stort fellesskap.

UNGDOMMENS HÆRPIL

I fjorårets jubileum sendte Hundorp 2021 ut en hærpil til ungdommene i Innlandet hvor de ble utfordret til å diskutere og presentere hva de opplever som «nåtidas klubbeslag». Se videoen.

Flere ungdomsfilmer her

Ungdomsrådsleder i Innlandet overrakte deretter hærpila til Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR, med beskjed om å gi den videre til neste sted i jubileumsstafetten. Ungdomsrådet i Eidsvoll har derfor fått hærpila, og det blir spennende å høre hvilke visjoner og utfordringer de med 2022-briller ser for samfunnet Norge. Målet er at Hærpila skal være en av ungdommenes stemmer i jubileet, gjennom hele landet - helt fram til 2030.

Aktivitet i 2022

EIDSIVATINGET TUSENÅRSJUBILEUM 
Olav Haraldsson var en sentral bidragsyter til den tidlige utviklingen av det norske statsapparatet. Et viktig ledd i dette var opprettelsen av Eidsivatinget i 1022. Denne hendelsen er grunnen til at FOLKESTYRE er hovedtema for Nasjonaljubileet i 2022. Jubileumsprogrammet finner du her.

KAMPEN OM RAUMARIKI
I 1022 møttes Olav Haraldsson og raumerne til slag ved Nitja. Museene i Akershus inviterer til jubileum som fokuserer på hva Romerike var for 1000 år siden og hva det er i dag. Program finner du her.

VÅLER I 1000 ÅR
Under Olavs kristningsferd i 1022, dro han fra Romeriket «østover til Solør og kristnet den bygd» skriver Snorre Sturlasson. Vålersamfunnet har lagd et helårlig jubileumsprogram som fokuserer på Vålersamfunnets utvikling i 1000 år. Program finner du her.

INNLANDET FYLKE
SNK turnéproduksjon for Den kulturelle skolesekken: «Gutten som ble hele Norges Olav den hellige».
Turné for Den kulturelle skolesekken: «Fake News - Fra Snorre til Trump».
3. september: Olavsseminar på Granavollen.

STIKLESTAD / VERDAL
12. juni: Lanseringskonsert «Spelsuite for korps» av Paul Okkenhaug med Vinne Musikkkorps
26. - 31. juli: Olsokdager med Spelet om Heilag Olav : program her.
29. juli:  Olsokbål «8 år igjen»

TRØNDELAG
12. februar: «Spelet om Heilag Olav», skoleoppsetning dramalinja ved Charlottelund vgs.
29. juli - 3. august: Vandring med Olavsflammen fra Stiklestad til Nidarosdomen. Program her.
28. juli - 3. august: Olavsfest i Trondheim: Program her.
SNK turnéproduksjon for kulturell skolesekk: «Gutten som ble hele Norges Olav den hellige».

Kontakt

Jubileumssekretariat
Har du innspill til, eller ønsker å bli en del av Nasjonaljubileet, ta kontakt med Jubileumssekretariatet:

dame
mann, bakgrunn

 

Borghild Lundeby
Prosjektleder 2030
borghild.lundeby@snk.no
+47 922 61 126

 

 

Christian Semb
Kommunikasjons- og formidlingsrådgiver 2030
christian.semb@snk.no
+47 944 89 469

Nasjonal jubileumskomite
En nasjonal jubileumskomite er under opprettelse. Fram til den nasjonale jubileumskomiteen er etablert fungerer den tidligere etablerte «Styringsgruppe for Nasjonaljubileet 2030». Denne består av:

  • SNK ved styreleder (leder av styringsgruppen) og direktør
  • Nidaros biskop ved biskop, stiftsdirektør og domprost
  • Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider ved styreleder og direktør
  • Olavsfestdagene i Trondheim ved styreleder og direktør
  • Trøndelag fylkeskommune ved fylkesdirektør for kultur og folkehelse
  • Trondheim kommune ved kommunaldirektør for kultur og næring
  • Verdal kommune ved virksomhetsleder for kultur.
  • Hundorp 2021 ved prosjektleder.
  • Sarpsborg kommune ved prosjektleder for Olavsdagene.

Styringsgruppen er opprettet av SNK og har følgende mandat:
Styringsgruppen skal utvikle en strategi for forberedelse og gjennomføring av et Nasjonaljubileum i 2030 med aksen Stiklestad – Nidaros som utgangspunkt og med deltakelse fra hele landet. Strategien skal bygge videre på det arbeidet som er gjort i Forstudie Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år. Styringsgruppen skal utrede og foreslå en organisering av arbeidet som ivaretar både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale perspektiv. Arbeidet til Nettverket for samarbeid nasjonalt fram mot 2030 skal koordineres med styringsgruppens planer. Strategien skal legges fram i de respektive overordnede organer.

Arkiv

Aktivitet i 2021

MÆRE 2021 OG HUNDORP 2021
Olav tok i løpet av sin kongsperiode brutale oppgjør med norrøn religion og regional høvdingmakt. Olavs møte med Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021 og blotet på Mære i 1021 hvor Olav drepte Olve på Egge, er markante hendelser i prosessen som ledet fram til religionsskifte og riksdannelse i Norge. Både Hundorp og Mære har laget helårlige jubileumsprogram, og det er etablert samarbeid mellom Hundorp, Mære og SNK.

Lenke til nettsiden Hundorp 2021

Lenke til nettsiden Mære 2021

Lenke til sluttrapport Mære-jubileet

STIKLESTAD / VERDAL
Mars: Brosjyre ut til Verdals befolkning - lenke til å laste ned brosjyren
13. juni: Vinne musikkorps: Lanseringskonsert «Spelsuite for korps» av Paul Okkenhaug
27. juli - 1. aug: Olsokdager med Spelet om Heilag Olav
29. juli: Tenning av Olsokbål på Stiklestad

TRØNDELAG
2021: Helårlig jubileumsprogram Mære 2021 i samarbeid med SNK avd. Egge
2021: SNK turnéproduksjon for kulturell skolesekk: «Gutten som ble hele Norges Olav den hellige»
29. juli - 3. aug: Ildsjelvandring: Stiklestad – Trondheim
28. juli - 3. aug: Olavsfest i Trondheim
3. aug: Tenning av lille-olsokbål i Trondheim

NASJONALT
Opplysningsvesenets fond vil markere prestegårdenes historie i 2021. Som en del av dette vil de hente en avlegger av Olavsflammen som skal fraktes til markeringsarrangement på 20 prestegårder rundt omkring i Norge.

Lenke til facebooksiden til Opplysningsvesenets Fond