Trykk her for å starte filmen om jubileet

Nasjonaljubileet 2030

- Norge i tusen år

Slaget på Stiklestad i 1030 er en av de mest symbolsterke hendelsene i norsk historie. Olav Haraldssons fall i slaget på Stiklestad og helgenkåringen i Nidaros året etter fikk dyptgripende betydning for fremveksten av det norske riket politisk, religiøst, rettsmessig og kulturelt. Konsekvensene utgjør en nasjonal og internasjonal arv som det norske samfunnet fortsatt bygger på.

Olav ble raskt etter sin død forvandlet til det fremste symbolet for både kongemakt og kirke og etter hvert også for det norske riket. Dette resulterte blant annet i at Olav fikk tilnavnet Norges evige konge. I dag er det tusenårige båndet mellom Olav og Norge tydeligst i riksvåpenet, som Norge har hatt siden 1280-tallet: den norske løven holder Olavs martyrøks. Nasjonaljubileet 2030 kan dermed feire at Norge har bestått som rike i tusen år.

Hurdalsplattformen med tilhørende statsbudsjett slår fast at tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad skal være et nasjonaljubileum og at Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal fungere som et nav i jubileet.

Stiklestad som symbolsted binder sammen de ulike hendelsene og historiene som til sammen skaper fortellingene om Norge som rike i tusen år.

Den digitale olavskilden

Den digitale olavskilden er en database som skal samle materielle og immaterielle spor etter Olav, i hele verden. Databasen vil være under utvikling i åra fram mot 2030, og vi er avhengig av hjelp fra mange for å samle sporene.

Den digitale olavskilden er i en utprøvingsfase, hvor vi tester ut hvordan kategorier og formidling fungerer. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på hvordan du synes databasen fungerer.

Tusen år med historie gir tusen historier å fortelle

Mange steder og aktører i Norge vil være med å fortelle sine historier i en jubileumsstafett som startet allerede i 2021. Det er etablert et nasjonalt nettverkssamarbeid av stedene som ønsker å være med på feiringen. Sammen er vi Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR!

Vår felles ambisjon er å skape en jubileumsfeiring som er inkluderende og samtidsrelevant. Vi ønsker å bruke anledningen til å arbeide for et nasjonalt kunnskapsløft knyttet til spørsmålet om hva Norge har vært, hva Norge er, og hva Norge skal/bør være.

Siden fortellingen om Norge er en vev med mange tråder, er også nasjonaljubileet det samme. De mange fortellingene viser at Norge alltid har vært mangfoldig, i utvikling og i tett kontakt med resten av verden. Hvert år fram mot 2030 har fått et tema som skal bidra til å løfte den historiske hendelsen og olavsarven inn i samtiden.

Oversikten under viser hvilke aktører vi så langt har vært i kontakt med. Listen vil være i utvikling fram mot 2030.

kart

2021 KULTURMØTE OG ENDRING
Hundorp, Mære, Opplysningsvesenets fond

2022 FOLKESTYRE
Eidsivating   Våler i 1000 år   Kampen om Raumariki

2023  RESSURSER OG RIKDOM
Tore Hunds Rike   Valdres i 1000 år

2024 VERDIER I LOVVERKET
Moster, Gulating, Frostating

2025 MIGRASJON OG IDENTITET
Nasjonalt utvandrerjubileum

2026 SLEKT OG SAMFUNN
Sarpsborg

2027 TILHØRIGHET
Samiske miljø

2028 FORTELLINGER OM NORGE
Vestfold, Telemark

2029 FOLKETRADISJON
Valldal, Møre og Romsdal

2030 FELLESSKAP
Stiklestad, Nidaros, Hovedstaden, Hele Norge

2031 HELGENKÅRING

Vi er utrolig glade for at så mange vil være med å feire jubileum, og flere er velkommen til å delta, det er bare å ta kontakt!

Nasjonalt nettverksseminar 2022

Takk for et inspirerende og engasjerende nettverksseminar. Med over 60 deltakere fra hele Norge er det imponerende å se alle aktiviteter som er gjennomført og planlegges framover. Det er virkelig et levende, meningsbærende og samfunnsengasjerende Nasjonaljubileum!

Åpningen av nettverksseminaret foregikk i Eidsvoll kirke, med H.K.H. Kronprins Haakon og barne- og familieminister Kjersti Toppe til stede.

Oppsummering og presentasjoner fra Nasjonalt nettverksseminar 2022 på Eidsvoll og Hurdalssjøen finner du her

Nasjonalt nettverksseminar 2023 blir i Tore Hunds Rike; på Bjarkøy og Trondenes i Harstad kommune, 20.-21 september 2023.

VERDIGRUNNLAG

Verdigrunnlaget for jubileet er omforent blant aktørene og formulert i fem spørsmål. Hensikten med spørsmålene er å åpne for de viktige samtalene og inspirasjon til programskaping.

FELLESSKAP Hvordan skaper vi et fellesskap som både tåler og verdsetter ulikhet?
VERDIER Finnes det et verdigrunnlag som er ufravikelig?
IDENTITET Hvordan forstår og definerer vi oss selv i møte med andre?
ARV Hva tar vi med oss fra fortiden og hva leverer vi videre?
FORNYELSE Hvordan former vi et samfunn i spenningen mellom tradisjon og fornyelse?

SAMFUNNSBETYDNING – SOSIAL BÆREKRAFT

Nasjonaljubileet2030-KlausOgKlara_L

Samfunnsverdien av jubileet kan oppsummeres i tre delmål: storslåtte opplevelser, meningsfylte møter og varige verdier. Det samla målet er å skape et jubileum som tar utgangspunkt i fortiden, men som har stor betydning for både nåtiden og fremtiden. Vi ønsker at jubileet brukes til å invitere alle i Norge til samtale om fellesskap og samfunnet vi lever i. Hva bygger det norske samfunnet på og hva skal det bygge på videre? Hvordan skaper vi et livskraftig demokrati i en stadig mer polarisert verden? Jubileet vil på denne måten være viktig for utviklingen av sosial bærekraft i samfunnet.

Jubileets fokus på sosial bærekraft skal bidra til at bærekraftsmålene som helhet nås innen 2030.

Print

OLAVSFLAMMEN

olavsflammen

29. juli 2020 markerte vi at det er 10 år igjen til 2030 ved å tenne et olsokbål på Stiklestad. Bålet ble bygd av barn fra Verdal og tent av representanter for frivillighetsapparatet rundt Spelet om Heilag Olav.

Olavsflammen står nå og brenner natt og dag på Stiklestad. Det skal den gjøre helt fram til 2030.

Alle som vil være med på jubileet har mulighet til å få en avlegger av Olavsflammen til sitt arrangement! Det at mange er med å tenne en olavsflamme i tida fram mot 2030 knytter oss sammen i et stort fellesskap.

UNGDOMMENS HÆRPIL 
-en samtale for nye tusen år

I Ungdommens Hærpil – en samtale for nye tusen år møtes ungdom på historisk grunn for å snakke om det de mener er viktig for å bevare et fellesskap som tåler og verdsetter ulikhet. Sammen med en kunstner skal de skape et verk som synliggjør deres stemme i det offentlige rom. Vi ønsker at ungdommer skal oppleve og skjønne hvor viktig deres stemme er for samfunnet, og dermed inspireres til aktivt medborgerskap.

I historisk tid fungerte hærpila som en beskjed om at folk skulle samles til ting, møte eller kamp. Fikk man tilsendt ei hærpil måtte man stille opp og ta del i samtidsutfordringene.
I vår tid er hærpila en oppfordring til unge for å kjempe for det som er viktig for dem, med dagens kampmidler; dialog, demokratiske verdier og ytringer i det offentlige rom.

I 2022 arrangeres Ungdommens Hærpil - en samtale for nye tusen år i Våler kommune. I samarbeid med Våler kommune, Nansen Fredssenter, World Expression Forum (WEXFO), Innlandet Fylkeskommune og Opplysningsvesenets fond (OVF) arrangeres det et undervisningsopplegg om ytringsklima for ungdomstrinnet i Våler. Dette undervisningsopplegget skal legge grunnlaget for ei workshophelg på prestegården i Våler, hvor ungdommer får diskutere sin egen samtid, fortid og framtid. Workshopen skal resultere i et kunstverk, i samskaping med kunstner Ingunn Dybendal. Verket skal stilles ut i det offentlige rom, ved Olavsstien i Våler.

Opplysningsvesenets Fond (OVF) stiller prestegårder til rådighet for gjennomføringen av Ungdommens Hærpil. Prestegårdene er valgt som samtalearena fordi de historisk har vært sentrale steder for samfunnsutvikling, både i lokalmiljøet og samlet sett for nasjonsdannelsen. Prestegårdene har lang tradisjon for å være utviklingsnav i sine lokalsamfunn og steder for samtaler som handler om mer enn bare tro og livssyn.

Våler prestegård. Ungdommens Hærpil ble i 2022 gjennomført på Våler prestegård.  Foto: Christian Semb
Våler prestegård. Ungdommens Hærpil ble i 2022 gjennomført på Våler prestegård. Foto: Christian Semb

Ungdommens Hærpil 2022 er å regne som et pilotprosjekt. Formålet er å finne et prosjektformat som kan videreføres til de ulike stedene i Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR. Vi ønsker at Ungdommens Hærpil - en samtale for nye tusen år skal være en av ungdommenes stemmer i jubileet, gjennom hele landet - helt fram til 2030

Ungdommens Hærpil 2021

Hærpilbegrepet ble etablert under tusenårsjubileet på Hundorp i 2021. Der laga elever ved Sør-Fron skole hver sin hærpil. Disse ble brukt som invitasjon til tusenårsjubileet, på Dale-Gudbrands Gård. Ungdommene ble utfordret til å diskutere og presentere hva de opplever som "nåtidens klubbeslag".

Du kan se mer fra Ungdommens Hærpil 2021 her.

Ungdomsrådsleder i Innlandet overrakte i 2021 hærpila til Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR, med beskjed om å gi den videre til neste sted i jubileumsstafetten. Den jobben Innlandet Fylkeskommune og Hundorp 2021 gjorde med å etablere en ungdomssatsning la et grunnlag for en videreføring av Ungdommens Hærpil. Ved å legge til rette for ungdomsdeltakelse, meningsutveksling og ungdommenes stemme i det offentlige ordskiftet skapte de en unik arena, som Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR med stor glede viderefører i jubileumsstafetten.

Ungdomsrådet i Eidsvoll har hatt hærpila i deres jubileum Eidsivatinget 1000 år, før de overrakte den til Våler kommune på det Nasjonale Nettverksseminaret på Eidsvoll og Hurdalssjøen 28. og 29. september 2022. Les mer her: Hærpila kjem attende til Innlandet

Ungdomsrådsleder i Eidsvoll Linnea Holst Ottem overrekker Ungdommens Hærpil til Katinka Schjerven Eriksen i Våler kommune. Foto: Mariann Bjelle
Ungdomsrådsleder i Eidsvoll Linnea Holst Ottem overrekker Ungdommens Hærpil til Katinka Schjerven Eriksen i Våler kommune. Foto: Mariann Bjelle
Ungdommens Hærpil fra Nundorp 2021 og Eidsvoll 2022. Foto: Mariann Bjelle
Ungdommens Hærpil fra Nundorp 2021 og Eidsvoll 2022. Foto: Mariann Bjelle

Aktivitet i 2022

EIDSIVATINGET TUSENÅRSJUBILEUM 
Olav Haraldsson var en sentral bidragsyter til den tidlige utviklingen av det norske statsapparatet. Et viktig ledd i dette var opprettelsen av Eidsivatinget i 1022. Denne hendelsen er grunnen til at FOLKESTYRE er hovedtema for Nasjonaljubileet i 2022. Jubileumsprogrammet finner du her.

KAMPEN OM RAUMARIKI
I 1022 møttes Olav Haraldsson og raumerne til slag ved Nitja. Museene i Akershus inviterer til jubileum som fokuserer på hva Romerike var for 1000 år siden og hva det er i dag. Program finner du her.

VÅLER I 1000 ÅR
Under Olavs kristningsferd i 1022, dro han fra Romeriket «østover til Solør og kristnet den bygd» skriver Snorre Sturlasson. Vålersamfunnet har lagd et helårlig jubileumsprogram som fokuserer på Vålersamfunnets utvikling i 1000 år. Program finner du her.

INNLANDET FYLKE
SNK turnéproduksjon for Den kulturelle skolesekken: «Gutten som ble hele Norges Olav den hellige».
Turné for Den kulturelle skolesekken: «Fake News - Fra Snorre til Trump».
3. september: Olavsseminar på Granavollen.

STIKLESTAD / VERDAL
12. juni: Lanseringskonsert «Spelsuite for korps» av Paul Okkenhaug med Vinne Musikkkorps
26. - 31. juli: Olsokdager med Spelet om Heilag Olav : program her.
29. juli:  Olsokbål «8 år igjen»

TRØNDELAG
12. februar: «Spelet om Heilag Olav», skoleoppsetning dramalinja ved Charlottelund vgs.
29. juli - 3. august: Vandring med Olavsflammen fra Stiklestad til Nidarosdomen. Program her.
28. juli - 3. august: Olavsfest i Trondheim: Program her.
SNK turnéproduksjon for kulturell skolesekk: «Gutten som ble hele Norges Olav den hellige».

Kontakt

Jubileumssekretariat
Har du innspill til, eller ønsker å bli en del av Nasjonaljubileet, ta kontakt med Jubileumssekretariatet:

dame
mann, bakgrunn

 

Borghild Lundeby
Prosjektleder 2030
borghild.lundeby@snk.no
+47 922 61 126

 

 

Christian Semb
Kommunikasjons- og formidlingsrådgiver 2030
christian.semb@snk.no
+47 944 89 469

Nasjonal jubileumskomite
En nasjonal jubileumskomite er under opprettelse. Fram til den nasjonale jubileumskomiteen er etablert fungerer den tidligere etablerte «Styringsgruppe for Nasjonaljubileet 2030». Denne består av:

  • SNK ved styreleder (leder av styringsgruppen) og direktør
  • Nidaros biskop ved biskop, stiftsdirektør og domprost
  • Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider ved styreleder og direktør
  • Olavsfestdagene i Trondheim ved styreleder og direktør
  • Trøndelag fylkeskommune ved fylkesdirektør for kultur og folkehelse
  • Trondheim kommune ved kommunaldirektør for kultur og næring
  • Verdal kommune ved virksomhetsleder for kultur.
  • Hundorp 2021 ved prosjektleder.
  • Sarpsborg kommune ved prosjektleder for Olavsdagene.

Styringsgruppen er opprettet av SNK og har følgende mandat:
Styringsgruppen skal utvikle en strategi for forberedelse og gjennomføring av et Nasjonaljubileum i 2030 med aksen Stiklestad – Nidaros som utgangspunkt og med deltakelse fra hele landet. Strategien skal bygge videre på det arbeidet som er gjort i Forstudie Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år. Styringsgruppen skal utrede og foreslå en organisering av arbeidet som ivaretar både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale perspektiv. Arbeidet til Nettverket for samarbeid nasjonalt fram mot 2030 skal koordineres med styringsgruppens planer. Strategien skal legges fram i de respektive overordnede organer.

Arkiv

Aktivitet i 2021

MÆRE 2021 OG HUNDORP 2021
Olav tok i løpet av sin kongsperiode brutale oppgjør med norrøn religion og regional høvdingmakt. Olavs møte med Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021 og blotet på Mære i 1021 hvor Olav drepte Olve på Egge, er markante hendelser i prosessen som ledet fram til religionsskifte og riksdannelse i Norge. Både Hundorp og Mære har laget helårlige jubileumsprogram, og det er etablert samarbeid mellom Hundorp, Mære og SNK.

Lenke til nettsiden Hundorp 2021

Lenke til nettsiden Mære 2021

Lenke til sluttrapport Mære-jubileet

STIKLESTAD / VERDAL
Mars: Brosjyre ut til Verdals befolkning - lenke til å laste ned brosjyren
13. juni: Vinne musikkorps: Lanseringskonsert «Spelsuite for korps» av Paul Okkenhaug
27. juli - 1. aug: Olsokdager med Spelet om Heilag Olav
29. juli: Tenning av Olsokbål på Stiklestad

TRØNDELAG
2021: Helårlig jubileumsprogram Mære 2021 i samarbeid med SNK avd. Egge
2021: SNK turnéproduksjon for kulturell skolesekk: «Gutten som ble hele Norges Olav den hellige»
29. juli - 3. aug: Ildsjelvandring: Stiklestad – Trondheim
28. juli - 3. aug: Olavsfest i Trondheim
3. aug: Tenning av lille-olsokbål i Trondheim

NASJONALT
Opplysningsvesenets fond vil markere prestegårdenes historie i 2021. Som en del av dette vil de hente en avlegger av Olavsflammen som skal fraktes til markeringsarrangement på 20 prestegårder rundt omkring i Norge.

Lenke til facebooksiden til Opplysningsvesenets Fond

Nasjonalt nettverksseminar 2021

Oppsummering og presentasjoner fra Nasjonalt nettverksseminar 2021 på Hundorp finner du her