Trykk her for å starte filmen om jubileet

Nasjonaljubileet feirer at Norge har bestått som rike i 1000 år

Slaget på Stiklestad i 1030 er en av de mest symbolsterke hendelsene i norsk historie. Olav Haraldssons fall i slaget på Stiklestad og helgenkåringen i Nidaros året etter fikk dyptgripende betydning for fremveksten av det norske riket politisk, religiøst, rettsmessig og kulturelt. Konsekvensene utgjør en nasjonal og internasjonal arv som det norske samfunnet fortsatt bygger på.

Tusen år med historie gir tusen historier å fortelle

Mange steder og aktører i Norge vil være med å fortelle sine historier i en jubileumsstafett som starter allerede i 2021. Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) har etablert en styringsgruppe med lokale, regionale og nasjonale aktører. SNK har også etablert et nasjonalt nettverkssamarbeid av stedene som ønsker å være med på feiringen. Sammen er vi Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR!

Vår felles ambisjon er å skape en jubileumsfeiring som er inkluderende og samtidsrelevant. Vi ønsker å bruke anledningen til å arbeide for et nasjonalt kunnskapsløft knyttet til spørsmålet om hva Norge har vært, hva Norge er, og hva Norge skal/bør være.

Siden fortellingen om Norge er en vev med mange tråder, er også nasjonaljubileet det samme. De mange fortellingene viser at Norge alltid har vært mangfoldig, i utvikling og i tett kontakt med resten av verden. Hvert år fram mot 2030 har fått et tema som skal bidra til å løfte den historiske hendelsen og olavsarven inn i samtiden.

Vi er utrolig glade for at så mange vil være med å feire jubileum, og flere er velkommen til å delta!

Oversikten under viser hvilke aktører vi så langt har vært i kontakt med. Listen vil være i utvikling fram mot 2030.

kart

2021 KULTURMØTE OG ENDRING
Hundorp, Mære

2022 FOLKESTYRE
Eidsivating
Våler i 1000 år

2023  RESSURSER OG RIKDOM
Tore Hunds Rike

2024 VERDIER I LOVVERKET
Moster, Gulating, Frostating

2025 MIGRASJON OG IDENTITET
Nasjonalt utvandrerjubileum

2026 SLEKT OG SAMFUNN
Sarpsborg

2027 TILHØRIGHET
Samiske miljø

2028 FORTELLINGER OM NORGE
Vestfold, Telemark

2029 FOLKETRADISJON
Valldal, Møre og Romsdal

2030 FELLESSKAP
Stiklestad, Nidaros,
Hovedstaden, Hele Norge

2031 HELGENKÅRING

Oppsummering og presentasjoner fra Nasjonalt nettverksseminar på Hundorp 20.-21 oktober 2021 finner du her

VERDIGRUNNLAG

Verdigrunnlaget for jubileet er omforent blant aktørene og formulert i fem spørsmål:

FELLESSKAP Hvordan skaper vi et fellesskap som både tåler og verdsetter ulikhet?

VERDIER Finnes det et verdigrunnlag som er ufravikelig?

IDENTITET Hvordan forstår og definerer vi oss selv i møte med andre?

ARV Hva tar vi med oss fra fortiden og hva leverer vi videre?

FORNYELSE Hvordan former vi et samfunn i spenningen mellom tradisjon og fornyelse?

Hensikten med spørsmålene er ikke å gi endelige svar, men å åpne for de viktige samtalene og inspirasjon til programskaping.

SAMFUNNS­BETYDNING

Nasjonaljubileet 2030 kan bli storslagent, men også noe mer: det kan bli viktig. Målet med plattformen er å skape et jubileum som tar utgangspunkt i fortiden, men som har stor betydning for både nåtiden og fremtiden. Vi ønsker å bruke jubileet til å invitere alle i Norge til en stor samtale om fellesskap og samfunnet vi lever i. Hva bygger det norske samfunnet på og hva skal det bygge på videre? Hvordan skaper vi et livskraftig demokrati i en stadig mer polarisert verden? Hva ønsker vi at skal prege Norge i de neste tusen årene?

Samfunnsverdien av nasjonaljubileet kan slik oppsummeres i tre delmål: storslåtte opplevelser, meningsfylte møter og varige verdier.

OLAVSFLAMMEN

olavsflammen

29. juli 2020 markerte vi at det er 10 år igjen til 2030 ved å tenne et olsokbål på Stiklestad. Bålet ble bygd av barn fra Verdal og tent av representanter for frivillighetsapparatet rundt Spelet om Heilag Olav.

Olavsflammen står nå og brenner natt og dag på Stiklestad. Det skal den gjøre i 10 år - helt fram til 2030.

Det å tenne olsokbål er en gammel folkelig tradisjon forankret i jubileets kjernehistorie; olavsarven. Samtidig kan det å tenne en flamme bety så mye: å minnes, å markere et engasjement, å uttrykke et fremtidshåp. Det at mange er med å tenne en olavsflamme i tida fram mot 2030 knytter oss sammen i et stort fellesskap. Vi håper at mange aktører både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt har lyst til å hente seg en avlegger av olavsflammen til sitt arrangement!

AKTIVITET i 2021

MÆRE 2021 OG HUNDORP 2021
Olav tok i løpet av sin kongsperiode brutale oppgjør med norrøn religion og regional høvdingmakt. Olavs møte med Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021 og blotet på Mære i 1021 hvor Olav drepte Olve på Egge, er markante hendelser i prosessen som ledet fram til religionsskifte og riksdannelse i Norge. Både Hundorp og Mære har laget helårlige jubileumsprogram, og det er etablert samarbeid mellom Hundorp, Mære og SNK.

Lenke til nettsiden Hundorp 2021

Lenke til nettsiden Mære 2021

STIKLESTAD / VERDAL
mars - brosjyre ut til Verdals befolkning - lenke til å laste ned brosjyren
13. juni - Vinne musikkorps: Lanseringskonsert «Spelsuite for korps» av Paul Okkenhaug
27. juli - 1. aug - Olsokdager med Spelet om Heilag Olav
29. juli - Tenning av Olsokbål på Stiklestad

TRØNDELAG
2021 - Helårlig jubileumsprogram Mære 2021 i samarbeid med SNK avd. Egge
2021 - SNK turnéproduksjon for kulturell skolesekk: «Gutten som ble hele Norges Olav den hellige»
29. juli - 3. aug - Ildsjelvandring: Stiklestad – Trondheim
28. juli - 3. aug - Olavsfest i Trondheim
3. aug - Tenning av lille-olsokbål i Trondheim

NASJONALT
Opplysningsvesenets fond vil markere prestegårdenes historie i 2021. Som en del av dette vil de hente en avlegger av Olavsflammen som skal fraktes til markeringsarrangement på 20 prestegårder rundt omkring i Norge.

Lenke til facebooksiden til Opplysningsvesenets Fond

Kontakt

Det er etablert en strategisk styringsgruppe og det er ansatt en prosjektleder for arbeidet med nasjonaljubileet 2030.

Vi vil gjerne ha innspill til jubileumsarbeidet!
Disse kan sendes til prosjektleder.

Prosjektleder 2030

Borghild Lundeby
borghild.lundeby@snk.no
+47 922 61 126

 

Styringsgruppe Nasjonaljubileet 2030

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) er gjennom statsbudsjettet 2017 Prop.1 S tildelt et særskilt ansvar for det forestående 2030-jubileet. Styret i SNK har oppnevnt en «Styringsgruppe Nasjonaljubileet 2030» bestående av:

  • SNK ved styreleder (leder av styringsgruppen) og direktør
  • Nidaros biskop ved biskop, stiftsdirektør og domprost
  • Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider ved styreleder og direktør
  • Olavsfestdagene i Trondheim ved styreleder og direktør
  • Trøndelag fylkeskommune ved fylkesdirektør for kultur og folkehelse
  • Trondheim kommune ved kommunaldirektør for kultur og næring
  • Verdal kommune ved virksomhetsleder for kultur.
  • Hundorp 2021 ved prosjektleder.
  • Sarpsborg kommune ved prosjektleder for Olavsdagene.

Styringsgruppen har følgende mandat:

Styringsgruppen skal utvikle en strategi for forberedelse og gjennomføring av et Nasjonaljubileum i 2030 med aksen Stiklestad – Nidaros som utgangspunkt og med deltakelse fra hele landet. Strategien skal bygge videre på det arbeidet som er gjort i Forstudie Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år. Styringsgruppen skal utrede og foreslå en organisering av arbeidet som ivaretar både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale perspektiv. Arbeidet til Nettverket for samarbeid nasjonalt fram mot 2030 skal koordineres med styringsgruppens planer. Strategien skal legges fram i de respektive overordnede organer.